Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Pályázatok

 

Egészségügy

 

Sport

 

Építményadó bevallás

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
Mentes az adó alól törvény alapján: a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.


Mentes az adó alól 19/2020. (VII.15.) rendelet alapján:

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló

a)   lakás,

b)  üdülő, melynek tulajdonosa életvitelszerűen Mályi Község illetékességi területén tartózkodik,

c)   mezőgazdasági művelési ágú ingatlanon álló építmény, melyet tulajdonosa életvitelszerű tartózkodásra használ,

d)  mezőgazdasági művelési ágú ingatlanon álló építmény, melynek tulajdonosa olyan megváltozott munkaképességű személy, akinél az egészségkárosodás mértéke legalább 67 %-os mértékű,

e)   mezőgazdasági művelési ágú ingatlanon álló építmény, melynek tulajdonosa a 70. életévét legkésőbb az adóév végéig betölti,

f)   Bem, Bercsényi, Rákóczi, Munkás, Erkel F., Huba, Tas, Álmos, Lankás, Előd, Botond, utcákon elhelyezkedő, terepszint alatti gépjárműtároló, ha az belvízkárral érintett,

 

(2) 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a magánszemély tulajdonában álló, mezőgazdasági művelési ágú ingatlanon álló építmény, melynek tulajdonosa a 60. életévét legkésőbb az adóév végéig betölti és a vele közös háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.

(3) A rendelet 5. § (1) d), e) pontjai szerinti mentességek és az 5. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény a mentességre, kedvezményre jogosító feltétellel bíró tulajdonos tulajdoni hányada szerinti adóalapra érvényesíthető.

(4) Az adókedvezményre és adómentességre való jogosultság igénybevétele az adóalany nyilatkozata alapján történik, a nyilatkozatban foglaltak ellenőrzése az adóhatóság jogosult.


Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


Az adó mértéke:

a)   magánszemély tulajdonában álló üdülő után 450 Ft/m2/év,

b)  magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló után 300 Ft/m2/év,

c)   magánszemély tulajdonában álló mezőgazdasági művelési ágú ingatlanon lévő építmény után 450 Ft/m2/év,

d)  az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátások céljára szolgáló helyiség, így különösen a fogorvosi ellátásra szolgáló helyiség és a gyógyszerellátásra szolgáló helyiség után 0 Ft/m2/év,

e)   az a)-d) pontok hatálya alá nem tartozó, nem lakás célú építmény után 850 Ft/m2/év,


Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2 sz. melléklet II.A. bekezdés 4 pontja alapján: Az adózónak az építményadóról, telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

 

Az adózó az adatbejelentését az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti.

Az ügy adatbejelentésre indul, magánszemélyek adatbejelentésüket papír alapon is benyújthatják.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

1990. évi C. törvény a helyi adókról.

2017. évi CL. törvény (Art.)

Mályi Község Önkormányzata építményadóról szóló 19/2020. (VII.15.) rendelete

 

Bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési számlaszám: Mályi Község Önkormányzata Építményadó Beszedési Számla 55100320-12331721

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő: március 15-e és szeptember 15-e.


Ügyintéző: adóügyi ügyintéző

Nyomtatvány: elektronikus ügyintézés, nyomtatvány