Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Pályázatok

 

Egészségügy

 

Sport

 

Helyi iparűzési adó bevallás

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet (TEÁOR08 besorolás szerint a 41-43. ágazatok összessége) 30 napot meghaladóan, de maximum 180 napon belül folytat.

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a felek között létrejött szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának napja közti időtartam minden egyes naptári napja értendő.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adónak. Vállalkozó a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint módszerrel teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.

2016. január 1. napjától változott a Htv., mely szerint a kata alanynak nem kell bevallást benyújtania, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel.

Adómentes törvény alapján: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalanynak a helyi iparűzési adó mentességi nyilatkozat benyújtásával írásban köteles nyilatkozni az adóhatóság részére.

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Mályi Község területén alkalmazott adómérték az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:

  • 2015. adóévre vonatkozóan megszűnés hónapjának, vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha a kata adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt, vagy szünetel,
  • az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye
  • az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót, vagy a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet - 1 fő után 1 millió forint/év - kívánnak érvényesíteni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton teljesíti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.

Kapcsolódó jogszabályok

  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról.
  • Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (07.15.) számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám
A helyi iparűzési adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Mályi Község Önkormányzata 55100320-12331714 számú Helyi Iparűzési Adó Számlájára kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adóelőleg tekintetében: félévi részletekben március 15., illetve szeptember 15.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallani és megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó az adóját évente két egyenlő részletben március 15., és szeptember 15. napjáig fizeti meg, abban az esetben, ha az adóév 12 hónap, ha 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Ügyintéző: adóügyi ügyintéző

Nyomtatvány: elektronikus ügyintézés