Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Ügyintézés díja:
• üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes
• működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása illetékmentes
• megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított másolat illetéke: 3.000.-Ft
• bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 3.000.-Ft

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Az a kereskedő, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles, az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
• Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti jegyző jár el.
• Minden más kereskedelmi forma esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző.

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységre vonatkozó eljárás:


Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott üzletköteles, azaz kizárólag üzletben forgalmazható termékek is forgalmazásra kerülnek.
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
• a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
• állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
• növényvédő szerek és hatóanyagaik;
• nem veszélyes hulladék;
• az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

A nyilvántartásban szereplő adatokat az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás (pl.: bérleti szerződés) a tulajdoni lap kivételével, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);
• képviseleti eljárás keretében írásbeli meghatalmazás;


A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás:


A bejelentést a jogszabály által előírt tartalommal és mellékletek csatolásával, az illetéktörvényben meghatározott illeték lerovása mellett nyújthatja be a kereskedő.
A kereskedelmi hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül az Igazolás megküldésével értesíti a kereskedőt a nyilvántartásba vételről.
A nyilvántartás adatai nyilvánosak, azt az önkormányzat honlapján közzé teszi.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• kérelem nyomtatvány;
• cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány;
• egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás;
• az üzletcímként megjelölt helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazolás a tulajdoni lap kivételével (pl.: bérleti szerződés), közös tulajdon estén a tulajdonostárs, haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve (hitelesítésre);

Kereskedelmi tevékenységet érintő adatváltozás:
1. A kereskedő a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmát érintő adatokban bekövetkezett változást, illetve a nyitvatartási idő változása esetén az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az ügyintézéséhez szükséges mellékletek:
• a megváltozott adat igazolására szolgáló irat (pl.: gazdasági társaság nevének, székhelyének megváltozása esetén cégbírósági végzés);


Az üzlet bezárását, a kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az eljárás illetékmentes.


Kapcsolódó jogszabályok:
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
•A kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet

Ügyintéző: hatósági ügyintéző

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem - Bejeletés kereskedelmi tevékenység folytatásához 2020
Kérelem - Bejeletésköteles kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett változás bejelentése
Kérelem - Működési engedély