Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Pénzbeni és természetbeni ellátások

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK

Rendkívüli települési támogatás formái:

1. Rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás
2. Lakhatási támogatás
3. Temetési költségekhez való hozzájárulás

Rendkívüli települési támogatás nyújtható a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére az e rendeletben meghatározottak szerint.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azt a személyt indokolt részesíteni,

a) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy

b) akit alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás terhel

ba) haláleset, tartós betegség, baleset, orvosi kezelés, várandósság vagy

bb) valamilyen előre nem látható esemény, önhibáján kívül bekövetkezett elemi kár

elhárítása vagy

bc) gyermek fogadásának előkészítéséhez, óvodai, iskolai nevelése miatt vagy

bd) aki – a rendőrségen tett feljelentést tartalmazó jegyzőkönyv másolatával igazoltan

– bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul vagy

c) aki a nyugdíj, járadék, álláskeresési támogatás vagy egyéb rendszeres pénzellátás

folyósításáig terjedő időszakig ellátás nélkül van.

Az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.

A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátásként is megállapítható, ha tartani lehet attól, hogy a kérelmező a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel.


A természetbeni ellátásként megállapított települési támogatás formája lehet:

a) élelmiszercsomag,

b) tüzelőtámogatás,

d) gyógyszertámogatás,

A rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül élőnél 400%-át nem haladja meg.

A rendkívüli települési támogatás összege, esetenként nem lehet 3.000 Ft-nál kevesebb, illetve 50.000 Ft-nál több.

A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel minimum 2, de maximum 6 hónapra állapítható meg.

Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, egy személynek, egy évben maximum 3 alkalommal adható.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
 • az egy háztartásban élők egyikének sincs a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona
 • az alábbi feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik,

-       alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja;

-       külső határoló fala legalább 25 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal;

-       ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá

-       fűthető; és

-       WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

 • a kérelem benyújtásának időpontjában – az érintett ingatlanban – az egy főre eső alapterület eléri 9 négyzetmétert.

 

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege

a) 4.000, - Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 40.000, -Ft alatt van,

c) 3.000, - Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 40.001 és 70.000, -Ft között van,

e) 2.000, - Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 70.001, -Ft felett van.

 

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is.


Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás (továbbiakban: temetési segély) annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt

köteles vagy

b) tartásra kötelezett hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve

családja létfenntartását veszélyezteti és

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.

Nem állapítható meg temetési segély, ha a temetési számla keltétől 60 nap eltelt.

A temetési segély összege 30.000 Ft.

 

Ügyintézési határidő:

Az eljárás az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon, a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

 • a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
 • nincs ellenérdekű ügyfél.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időszaka

Ügyintézés díja: a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézés kezdeményezhető: ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.


Ügyintézéshez szükséges iratok:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya; hozzátartozók esetén a hozzátartozók személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája;
 • jövedelemigazolás a kérelmező és a vele egy háztartásban élők előző havi nettó jövedelemről (előző havi bankszámlakivonat, postai szelvény, munkáltatói igazolás, nyugdíjas összesítő);
 • 16. életévét betöltött gyermek esetében a hallgatói/tanulói jogviszonyt igazoló igazolás;


Kapcsolódó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 • Mályi Község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020.(VI.12.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Ügyintéző: szociális ügyintéző

Kérelem nyomtatvány a honalapon elérhető