Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - étkeztetés

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS - ÉTKEZTETÉS

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés vonatkozásában szociálisan rászorult az, aki

a.)   koruk miatt

-       65 év feletti személyek vagy

b.)   egészségi állapotuk miatt

-       aki átmeneti vagy krónikus betegsége miatt megromlott egészségi állapotú vagy

c.)   fogyatékosságuk vagy pszichiátriai betegségük miatt,

-       külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülnek,

-       pszichiátriai betegségben szenvednek (pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolva),

d.)   szenvedélybetegségük miatt (pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolva),

e.)   hajléktalanság miatt, ha életkörülményük indokolja a szolgáltatás folyamatos, vagy időszakos biztosítását.

A szociális alapszolgáltatások igénybevétele – ha jogszabály másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. A kérelemhez csatolni kell a 9/1999.(XI.24) SzCsM. rendelet által előírt igazolásokat.

Az ellátás megkezdése előtt a polgármester a Szt. 94/C. § alapján írásban megállapodást köt, az ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével.

Kérelmezőnek a fent megjelölt feltételek közül legalább egy feltételnek kell megfelelni.

Az egészségügyi állapotra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a kérelmező háziorvosa vagy szakorvos igazolja.

Étkeztetés történhet az étel:

a.)        elvitelének lehetővé tételével,

b.)        indokolt esetben lakásra szállításával.

Jogszabályi háttér:

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
  • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
  • Mályi Község Önkormányzata Polgármesterének 14/2020.(VI.12.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Határidők:
Az eljárás az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon, a hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Sommás eljárásnak van helye, ha

  • a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
  • nincs ellenérdekű ügyfél.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

  • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
  • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintézés díja: a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézés kezdeményezhető: szóban, illetve ügyfélfogadási időben kérelem benyújtásával.

Ügyintéző: szociális ügyintéző

Kérelem nyomtatvány a honalapon elérhető