TOP-5.3.1-16-BO-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Mályiban és környékén

„A helyi identitás és kohézió erősítése Mályiban és környékén”

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00001

Konzorciumvezető, kedvezményezett neve: Mályi Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Nyékládháza Község Önkormányzata

Fejlesztés tárgya: helyi közösségfejlesztés

Szerződött támogatás összege: 29 500 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2023.05.31.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Konzorcium, Mályi Község Önkormányzata vezetésével, a Széchenyi2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése Mályiban és kornyékén” címmel támogatást nyert, a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében.

A projekt alapvető célja - a felhívással összhangban - a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

A projekt elsődleges célja Mályiban és környékén (Nyékládháza) a közösségi identitás és kohézió erősítése közösségi akciókkal, a lakosság bevonásával. A projekt során megvalósítandó programok erősítik a civil aktivitást, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.  A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlősége javul. A megvalósításban részt vállaló szakemberek képzettségi szintje nő, differenciálódik. A képzések és tréningek elősegítik a projekt programjainak hosszútávú hasznosulását, a szociális szolidaritás térnyerését. 

A fejlesztés kiemelt célcsoportja a projektbe bevont településeken élő teljes lakosság, különös tekintettel a 10-18 éves korosztályra. A célcsoport elérése, bevonása toborzással, a program hatékony helyi kommunikációjával, közösségfejlesztők, oktatási intézmények segítségével történik.

Megvalósult tevékenységek: 

Közösségi interjúk közösségi beszélgetések: A lakosság igényeit interjú és kérdőív formájában mérjük fel. A szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők segítségével történik a lakosság megszólítása, bevonása településenként. A közösségi beszélgetés a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését tartja szem előtt.

 Közösségi felmérés A közösségi felmérés helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik. Kérdőívek, kiadványok segítségével mindenki megszólításra, bevonásra kerül.

Rendezvénynaptár és cselekvési terv készítése: A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. Továbbá rendezvénynaptár készül a projekt ütemezett megvalósításához.

A projekt által érintett településeken közösségi tevékenységek indítása: Történeti (történelmi, hagyományőrzés, kulturális területeken) feltárás, illetve az eredmények elérhetővé tétele a lakosság számára. Közösségek szomszédolása tervezett. Kiállítás megvalósítása, tankatalógus létrehozása, falukönyv, kalendárium létrehozása. Tanulókörök és részvételi fórumok megvalósítása a lakosság, illetve a célcsoport részvételével. Helyi hagyományok és történelem feltárása, átörökítése; Helyi értékfeltárás, értékőrzés.

Információs pont kialakítása: A településen vagy településrészben széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási pont, ahol megbízható és naprakész felvilágosítást adnak a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi, mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) információkról

Közlekedésbiztonsági programok: A kevésbé gyakorlott biciklisták rövid elméleti és gyakorlati oktatás révén történő bátorítása felvértezése és ez által hozzájárulni a kerékpározás, mint mindennapi közlekedési alternatíva, illetve szabadidőtöltés elterjedésének elősegítéséhez.

3 generációs programok: olyan közösségi rendezvények, események és programok, amelyek során több generáció közös aktivitásán alapulva helyi érték teremtődik.

Közösségi találkozó, akció, tevékenység (Együtt a közösségben): települési nagy programok több száz résztvevővel, pl. Tavi Kavalkád, Téli Kiszebáb égetés.

Civil önszerveződések rendezvényei: az akcióterületen működő

kisközösségek, civil szervezetek által alulról jövő programok,

pl. állatvédelmi nap, daloskör találkozó.

 Önkéntes program: településszépítő események

közösségi akció keretében

 

 

 

 

TOP531_nyilvánossag_aloldal_Mályi