Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet Mályi 3020/9 kivett beépítetlen terület értékesítésére

Pályázatot kiíró szerv neve, címe:

Mályi Község Önkormányzata, 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

A pályázat célja:

A Mályi belterület, Mályi 3020/9 kivett beépítetlen terület elnevezésű 865 m2 területű ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 32/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

Az ingatlanra vonatkozóan nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján a Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn.

A pályázót terheli a szerződéskötéssel és az adás-vétel ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos minden költség.

A pályázati kötöttség időtartama a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül.

A legalacsonyabb ajánlati ár összege:

5.000.000 Ft + Áfa

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan, ajánlati minimum értéke 10 %-ának megfelelő összeget, azaz 500.000 Ft + Áfa-t pályázati biztosítékként be kell fizetnie az önkormányzat számlaszámára: 55100320-12331697 és a befizetést bizonylattal igazolnia. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

Az ingatlanra vonatkozó főbb információk:

Az értékelt ingatlan Mályi település központjától kb. 1, km távolságra, DK-i irányban, belterületi részen helyezkedik el. Megközelítése a 3-as számú főútról a Botond utcára lekanyarodva, aszfaltozott úton lehetséges. A területen felépítmény nem található. A környező ingatlanokon lakóházak vannak, illetve parkosított területek. Az ingatlan füvesített terület.

A településre közlekedő és a településen áthaladó távolsági buszjáratok megállója kb. 300 m-re található.

A terület közelében az infrastrukturális ellátottság jó. A villamos hálózatot átépítették, ez azt jelenti, hogy a korábban a telek határon belüli trafó kikerült a telekhatáron kívülre, de ez még a tulajdoni lapon található szolgalmi jogban nem lett módosítva.

Pályázat benyújtásának határideje, módja:

2023. december 14. 10:00, elektronikus úton a hivatal@malyi.hu email címre, vagy a Polgármesteri Hivatal címére (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.), vagy e-papíron Mályi Község Önkormányzatának címezve.

Pályázat elbírálásának határideje:

2023. december 14.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét,

Ajánlattal érintett ingatlan megjelölését

Ajánlati árat

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

Gazdálkodó szervezet pályázó esetén csatolandó 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya.

Pályázat típusa:

Egyfordulós ajánlati eljárás, melyben a legmagasabb ajánlati árat adó pályázó kerül az eljárás nyerteseként megjelölésre.

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

A pályázati kiírással, az érintett ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás, megtekintésre való időpont a hivatal@malyi.hu e-mail címen kérhető.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.