P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Mályi belterület 829/1 hrsz-ú ingatlanon kiépített természetes fürdőhely területén 55-70 m2 alkalmas térkövezett terület vendéglátóhelyként történő üzemeltetésére

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

Mályi Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Mályi belterület 829/1 hrsz-ú ingatlanon kiépített természetes fürdőhely területén 55-70 m2 alkalmas térkövezett terület vendéglátóhelyként történő üzemeltetésére

 

Pályázat kiíró szerve neve, címe:

Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

 

A pályázat célja:

A Mályi belterület 829/1 hrsz-ú ingatlanon kiépített természetes fürdőhely területén 55m2+15 m2 (filagória) alkalmas térkövezett terület vendéglátóhelyként történő üzemeltetésére

 

A pályázat jellege:

Kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás).

A kétfordulós versenytárgyalási eljárás egy ajánlattételi szakaszt és egy versenytárgyalást foglal magában. A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett.

 

Az ingatlanra vonatkozó részletes tájékoztató:

Megnevezése: kivett strandfürdő

Elhelyezkedése: Mályi belterület 829/1. hrsz,

Tulajdonosa: Mályi Község Önkormányzata

A telek összterülete: 2500 m2

Közműellátottság: összközműves (víz, szennyvíz, áram)

Jelenlegi funkció: természetes fürdőhely

 

Ajánlati biztosíték/bánatpénz:

A pályázónak a minimum ár 10%-át, azaz 150.000,-Ft + Áfa ajánlati biztosítékként be kell fizetnie és a befizetést bizonylattal igazolnia kell. A pályázaton nem nyert pályázó részére, a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 3 munkanapon belül visszafizeti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően, az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosítékot Mályi Község Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 55100320-12331642 számú számlájára utalással vagy az önkormányzat házipénztárába készpénzben kell megfizetni legkésőbb az ajánlat benyújtásával egyidejűleg.

 

Pályázati feltételek:

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 

 

A pályázat eredményeként „bérleti szerződés” megkötésére kerül sor, amely egyrészről Mályi Község Önkormányzata, mint Bérbeadó, másrészről a      nyertes Ajánlattevő, mint Bérlő között jön létre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bérleti szerződéskötés általános szerződési feltételek alkalmazásával, valamint leglényegesebb feltételekre (pl. szerződés tárgya, időtartam, bérleti díj, stb.) szorítkozó egyedi szerződés megkötésével valósul meg.

 

 

A pályázati eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.

A pályázat nyertese az, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot teszi.

 

A nyertes ajánlattevő visszalépés esetén a kiíró jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) előírásai alkalmazandók.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázat érvénytelensége/eredménytelenség:

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati kiírásban foglaltaknak.

Eredménytelen az eljárás, ha:

-          a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,

-          ha a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy

-          a kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.

 

 

 

A versenytárgyalás licitlépcsője: 100.000 Ft

 

A bérleti jogviszony kezdete: 2024. június 1.

 

Az ajánlat benyújtásának helye, módja, határideje:

Az ajánlatok benyújtása 2024. április 23. napján 16:00 óráig a Mályi Polgármesteri Hivatal (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.) címére ajánlott levélben vagy személyesen zárt borítékban lehetséges.

A borítékra kérjük rávezetni: „RádióM Mályi Plázs ajánlat”.

 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlat benyújtásának napjától a pályázat eredményhirdetését követő 60 napig.

 

Az ajánlatok bontása és a versenytárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal, 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.

2024. április 25. 13.00 óra

 

Kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) után a pályázati ajánlatokkal kapcsolatos végső döntéshozatalra Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Mályi Község Polgármesteri Hivatalhoz címzett levélben (3434 Mályi, Széchenyi u. 4.) vagy telefonon Polgáriné Dr. Dsupin Dóra jegyző 06/30 971 4083 vagy elektronikus levélben (hivatal@malyi.hu) kell jelezni.

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető Polgáriné Dr. Dsupin Dóra jegyzőnél személyesen illetve a 06-30/ 971 40 83 telefonszámon.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatott tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.

 

Mályi, 2024. április 02.

 

                                                                               Mályi Község Önkormányzata