Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Polgármesterként szeretettel köszöntöm Mályi honlapján községünk polgárait, a településünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket!

Tovább »

Egészségügy

 

Civilek

 

Sport

 

Mályi Tündérkert Bölcsőde

Mályi Tündérkert Bölcsőde

Mályi Tündérkert Bölcsőde

Elérhetőség: 3434 Mályi, Botond u. 7.

A gyermekek beiratkozásával kapcsolatban az intézményvezetőt kereshetik: Seres Ágnes

Telefon: +36 46 542 770; e-mail: tunderkertbolcsode@malyi.hu

 

 
 

„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,

Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár. 

Mikor szomorkodol, szemed közé nevet,

Ha bűnre bűn nyom is, ő akkor is szeret.

Szívednek mélyéből kicsalja a borút,

Fejedre rózsákból vígan fon koszorút.

Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít.

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

                                                                                          (Pósa Lajos)

 

Bölcsőde bemutatása:

Mályi Tündérkert Bölcsőde 2021. január 4-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt.

A bölcsőde 4 csoporttal működik, melyből kettő csoport 10-10 fős, kettő csoport pedig 14-14 fős. A kiscsoportokban a legkisebbek kapnak helyet, míg a nagycsoportokban a két év feletti gyermekek.

Csapatunk jelenleg nyolc kisgyermeknevelőből, két dajkából, egy bölcsődei titkárból és egy takarítóból áll, de szeretnénk a létszámot még egy takarítóval és egy udvaros-karbantartóval bővíteni. Úgy gondolom sikerült egy nagyszerű csoportot verbuválnunk, mindannyian rendkívül lelkesek, elhivatottak.

A bölcsődei szolgáltatásunk célja: legyen gyermekközpontú, mindenki számára könnyen elérhető, magas színvonalú, de a legfontosabb a szülők támogatása abban, hogy gyermeküknek biztosítani tudják a feltételeket a harmonikus testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéshez. Célunk továbbá az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése, az egészségtudatos, egészséges életmód megalapozása, segítve ezzel a gyermekek óvodai életre történő felkészülését is.

A bölcsődei ellátás célja

A családban élő kisgyermek számára napközbeni ellátás keretében – a fizikai és érzelmi biztonság és jóllét megteremtése, a harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődés feltételeinek biztosítása – a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint.s

 

 

Csapatunk tagjai:

intézményvezető

Seres Ágnes

 

 

1.      Kismanó csoport

(10 fős kicsoport)

kisgyermeknevelők

Csolák Imréné (Erika néni)

 

Czapné Varga Katalin (Kata)

 

2.      Szivárvány csoport

(14 fős nagycsoport)

kisgyermeknevelők:

Végső Anita

 

Jelenovics Angéla (Angi)

dajka az 1. és a 2. csoportokban:

Migróczi Mihályné Tünde

 

3.      Harangvirág csoport

(14 fős nagycsoport)

kisgyermeknevelők:

Fiedler Zsuzsanna

 

Ronyecz Nikolett

 

4.      Pillangó csoport

(10 fős kiscsoport)

Kisgyermeknevelők:

Vad-Kovács Viki

 

Pisák Orsolya

dajka a 3. és a 4. csoportokban:

Lakóné Szaka Éva

 

Takarító:

Gulyás Anita

 

 

A bölcsődei ellátás igénybevételének feltételei:

1. a bölcsődei ellátást elsősorban az olyan gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülei (nevelői, gondozói) munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy betegségük miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ezen belül előnyt kell biztosítani annak a gyermeknek, 

  • akit egyedülálló szülő nevel és szülője, gondozója munkaviszonyát hitelt érdemlően igazolni tudja,
  • akivel együtt a családban 3, vagy annál több gyermeket nevelnek és szülője, gondozója, munkaviszonyát hitelt érdemlően igazolni tudja,

2. Továbbá

  • akinek a gyermekjóléti szolgálat a gondozási tervében bölcsődei elhelyezést ír elő,
  • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését és állapotáról szakorvosi javaslattal rendelkezik,
  • akinek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  • aki a harmadik életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, ez a gyermek a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható bölcsődében,
  • azt a gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és akinek szülője hitelt érdemlően igazolni tudja munkavégzését, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát,
  • keresőtevékenységet folytató gyermekgondozási segélyben részesülő személy, akinek gyermeke betöltötte az egyéves kort, és kereső tevékenységét hitelt érdemlően igazolni tudja,
  • szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek

 

Bölcsődei felvételnél a fenti szempontok figyelembevételénél a jelentkezés sorrendje is meghatározó.

 

 

A FELVÉTEL MENETE

 

általános esetekben

 

1. A bölcsődei felvétel folyamatos egész évben, az intézményvezető személyes megkeresésével történik.

2. A bölcsődei ellátás igénylése történhet:

a.) a szülők kezdeményezésére, önkéntes alapon, valamint

b.) javaslatra: - védőnői szolgálat,

                                   - gyermekorvos,

                                   - gyermekjóléti szolgálat,

                                   - gyámhatóság,

                                   - Szakértői Bizottság,

                                   - családsegítő intézet által

A hivatalos szervek írásban kezdeményezik, javasolják a bölcsődei ellátást.

3. Az ellátás igénylését a bölcsődevezető az előjegyzési naplóban rögzíti, a gyermek és a szülő adatainak, elérhetőségének, az ellátás megkezdése várható időpontjának megjelölésével. A szülők jelentkezési lapon rögzítik gyermekük bölcsődei elhelyezésére irányuló szándékukat (a linkre kattintva letölthető).

4. A bölcsődevezető írásban tájékoztatja a jelentkezett gyermek szüleit a gondozási-nevelési év elején tartandó szülői értekezletről, bölcsődekóstolgatóról.

5. A bölcsődevezető írásban értesíti a szülőt a bölcsődei ellátás megkezdésének időpontjáról.

6. Az ellátás megkezdésekor a bölcsőde és a szülő között megállapodás jön létre az ellátással kapcsolatban, melyet írásba foglalnak.

7. A bölcsődevezető általános tájékoztatást nyújt a szülőnek, aki erről írásban nyilatkozik.

8. A bölcsődei ellátást igénybe vevők nyilvántartása sorszámozott, naplózott, beazonosítható és visszakereshető.

9. A bölcsődei étkeztetés során normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a megfelelő dokumentumokat csatolva.

10. A bölcsődevezető az ellátás megszűnéséről szintén írásban tájékoztatja a szülőt.

 

A 2020/2021 nevelési évre vonatkozóan feltöltésre kerültek a bölcsődei férőhelyek, jelenleg a 2021/2022 nevelési évre (2021. szeptember 01-től 2022. augusztus 31-ig) rögzítjük a jelentkezéseket.